Skip to content

1.    Pháp nhân:

Trung tâm Giáo dục sức khỏe và Phát triển cộng đồng Tương Lai (Trung tâm Tương Lai) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận Việt Nam được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) ra quyết định thành lập tháng 7 năm 2011 và đã đăng ký hoạt động với Bộ Khoa học và Công nghệ tháng 8 năm 2011.

2.    Các giá trị:

2.1.  Chuyên nghiệp: Chúng tôi không ngừng học hỏi và rèn luyện chuyên môn ngày càng thuần thục.

2.2.  Cam kết: Chúng tôi luôn tuân thủ và thực hiện đúng cam kết với nhà tài trợ cũng như người hưởng lợi.

2.3.  Tham gia: Tất cả các hoạt động luôn có sự tham gia của các bên có liên quan đặc biệt sự tham gia của người hưởng lợi.

2.4.  Phát triển bền vững: Chúng tôi luôn hướng đến các hoạt động đáp ứng nhu cầu hiện tại và cả tương lai cho người hưởng lợi

3.    Chức năng, nhiệm vụ:

3.1.  Nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án về cân bằng giới, quyền trẻ em, di cư, buôn bán phụ nữ trẻ em, chính sách công, HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe, xóa đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng.

3.2.  Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực, chuyển giao công nghệ, tư vấn, truyền thông, hội thảo hội nghị và các dịch vụ khoa học công nghệ khác liên quan đến lĩnh vực cân bằng giới, quyền trẻ em, di cư, buôn bán phụ nữ trẻ em, chính sách công, HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe, xóa đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng.

3.3.  Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động hỗ trợ người yếu thế và nâng cao chất lượng cuộc sống của họ.

         4.    Các lĩnh vực hoạt động chính:

        4.1.  Tăng cường nâng cao nhận thức về Quyền Trẻ em cho các mạng lưới làm việc với Trẻ em -  Thanh thiếu niên và tổ chức xã hội bằng nhiều hình thức khác nhau như: Xây dựng và phát triển thư viện Pháp luật trên trang web; Diễn đàn; Bản tin; Tham vấn; Tổ chức hội thảo, tập huấn; Thực hiện một số nghiên cứu liên quan đến Trẻ em – Thanh thiếu niên và thành lập các nhóm hỗ trợ; Phát hành một số tài liệu hữu ích về Quyền cho Trẻ em – Thanh thiếu niên và truyền thông rộng rãi trong xã hội (các tổ chức nhà nước, CSO, NPO, các cá nhân làm việc với trẻ em…)

       4.2.  Liên kết và xây dựng mạng lưới các tổ chức dân sự xã hội, làm chiếc cầu nối để qua đó chuyển tải thông tin, tăng năng lực cho các tổ chức tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.

       4.3.  Liên kết với các mạng lưới truyền thông qua đó tác động đến nhận thức cộng đồng xã hội về Quyền Trẻ em; Biện hộ thúc đẩy quyền cho Trẻ em – Thanh thiếu niên và cơ hội bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội.

      4.4.  Tăng cường hợp tác đa phương/song phương góp phần vào việc nâng cao nhận thức, tăng năng lực cho Trung tâm Tương Lai để phát triển bền vững.

Xem thêm