Skip to content

Trung tâm Tương Lai nhận thực hiện các dịch vụ nghiên cứu, khảo sát ban đầu, giám sát và lượng giá cho các dự án phát triển trên mọi miền đất nước liên quan đến các lĩnh vực sinh kế, giáo dục, xã hội và sức khoẻ theo phương pháp cùng tham gia: 

1. Khảo sát nông thôn có sự tham gia của cộng đồng (PRA - Participatory Rual Approaches) 

2. Đánh giá năng lực và tính dễ bị tổn thương có sự tham gia của cộng đồng (PVCA- Participatory Vulnerability and Capacity Assessment)

3. Đánh giá nghèo đói có sự tham gia (PPA -Participatory Poverty Assessment)

4. Nghiên cứu tiền khả dự án (Project Prefeasibility Study)

5. Khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành (KAP - Knowledge, Attitude and Practice Survey)

6. Khảo sát ban đầu và kết thúc dự án (Baseline and Endline Survey)

7. Đánh giá giữa kỳ và kết thúc dự án (Midterm Review and Terminal Evaluation)

8. Đánh giá nhu cầu tập huấn (TNA - Training Needs Assessment)

9. Nghiên cứu xã hội học (Social Research)

10. Nghiên cứu dịch tể học (Epidemiologic Study)