Skip to content

Tư vấn - Tập huấn - Đào tạo

 

Trung tâm Tương Lai tập hợp đội ngũ giảng viên, tập huấn viên đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tập huấn - tư vấn và đào tạo cho các tổ chức xã hội, chương trình, dự án phát triển và doanh nghiệp theo 2 hình thức:

 

I.  Tổ chức các khóa tập huấn - đào tạo ngắn hạn tại Trung tâm:

Chúng tôi thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn - đào tạo ngắn hạn cho cán bộ nhân viên, quản lý của các tổ chức/doanh nghiệp.

 

Một số chương trình tập huấn - đào tạo phổ biến

1. Công tác xã hội cá nhân, nhóm và phát triển cộng đồng

2. Quyền trẻ em

3. Kỹ năng sống

4. Kỹ năng làm việc với trẻ em/thanh thiếu niên

5. Kỹ năng tập huấn cho tập huấn viên

6. Kỹ năng giao tiếp

7. Quản lý dự án

8. Kỹ năng viết dự án xin tài trợ

9. Quản lý tài chánh

10. Truyền thông thay đổi hành vi

11. Kỹ năng làm việc nhóm

12. Phát triển tổ chức

 

II.  Tư vấn - tập huấn - đào tạo theo nhu cầu tại các tổ chức/doanh nghiệp:

Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo theo yêu cầu riêng của từng tổ chức/doanh nghiệp, gọi là hoạt động “đào tạo theo yêu cầu”. Các chương

trình đào tạo này được thiết kế riêng biệt phù hợp với nhu cầu đào tạo mà tổ chức/doanh nghiệp đó đã đề ra. Các hoạt động đào tạo này thường

được tổ chức ngay tại trụ sở của tổ chức/doanh nghiệp khi có yêu cầu.

Khi tiến hành "đào tạo theo yêu cầu" cho tổ chức/doanh nghiệp, chúng tôi thường thực hiện theo qui trình qua các bước sau:

 

Bước thứ 1: Khảo sát nhu cầu đào tạo của tổ chức/doanh nghiệp

Bước thứ 2: Phối hợp cùng tổ chức/doanh nghiệp lập kế hoạch đào tạo

Bước thứ 3: Thiết kế chương trình đào tạo gởi cho tổ chức/doanh nghiệp

Bước thứ 4: Triển khai chương trình đào tạo tại tổ chức/doanh nghiệp

Bước thứ 5: Đánh giá kết quả đào tạo và viết báo đào tạo gởi cho tổ chức/doanhnghiệp

 

Một số chương trình tập huấn - đào tạo phổ biến

1. Xây dựng kế họach chiến lược/thực hiện/theo dõi và đánh giá

2. Quản lý dự án

3. Kỹ năng viết dự án xin tài trợ

4. Kỹ năng lãnh đạo

5. Quản trị nhân sự

6. Kỹ năng làm việc nhóm

7. Kỹ năng giao tiếp

8. Kỹ năng phỏng vấn và  tuyển dụng nhân sự

9. Kỹ năng sống

10. Quyền trẻ em

11. Kỹ năng làm việc với trẻ em/thanh thiếu niên