Skip to content

Hỗ trợ của Doanh nghiệp

1         Công ty Sự Kiện Việt                                      -  Tài trợ họat động của Trung tâm                                                                                                             
2 Công ty TNHH Kỹ thuật Phùng Nguyễn Cao                                 -  Tài trợ học bổng "Nghề cho Tương Lai" 4.000.000 đồng và mua thẻ bảo hiểm y tế cho người già neo đơn có hòan cảnh khó khăn 2.250.000 đồng
3

Công ty Việt Phú - Thẻ tình thương (Mobivi) 

-  Tài trợ hoạt động của Trung tâm

4 Doanh nghiệp TPK -  Tài trợ họat động của Trung Tâm 5.000.000 đồng
5 Doanh nghiệp tư nhân Như Khoa -  Tài trợ hoạt động của Trung tâm
6 YanTV -  Tài trợ hoạt động của Trung tâm
7 Công ty Daphaco -   Hỗ trợ 1.000 cuốn tập

 

Xem thêm