Skip to content

Hỗ trợ của Tổ chức

1   

Ban cố vấn của Trung tâm Tương Lai

-   Tài trợ quà và tiền trị giá 13,000,000 đồng cho dự án Sức khỏe cho người cao tuổi

2

Cabaret

-   Tài trợ cho Dự án Sức khỏe cho người Cao tuổi của Trung tâm

3

CSIP

-   Tài trợ hoạt động cho Trung tâm

4

Hội đồng sáng lập của Trung tâm Tương Lai

-   Tài trợ 10,000,000 đồng cho Dự án Sức khỏe cho người cao tuổi

5

MSD

-   Tài trợ họat động của Trung tâm

6

Quỹ hỗ trợ các Sáng kiến Tư Pháp (JIFF)

-   Tài trợ Dự án Quyền Trẻ Em

7

The Atlantic Philanthropies

-   Tài trợ họat động của Trung tâm

8 Trung tâm VASF/CASR

-   Tài trợ Dự án Học bổng giáo dục cho Tương Lai

9 Amcham Vietnam -   Tài trợ Dự án Sức khỏe cho người cao tuổi

Xem thêm