Skip to content

Thúc đẩy thực thi quyền của TE/TTN tại TP.Hồ Chí Minh và TP.Bến Tre

Đối tác hỗ trợ: Chương trình Đối tác Tư pháp (JPP) là chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch, Chính phủ Thụy Điển và Ủy ban châu Âu nhằm hỗ trợ chương trình cải cách tư pháp tại Việt Nam. Mục tiêu của JPP dựa trên cơ sở Chiến lược Cải cách Tư pháp của Việt Nam (JRS): Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ và bảo vệ công lý.

Quỹ Hỗ trợ các Sáng kiến Tư pháp (JIFF) là hợp phần 3 của JPP nhằm tăng cường năng lực của các tổ chức ngoài nhà nước góp phần nâng cao nhận thức về các quyền cơ bản, tiếp cận công lý và cải cách tư pháp.

Mục đích của dự án

Góp phần bảo vệ và thúc đẩy quyền của trẻ em và thanh thiếu niên nam nữ có nguy cơ thông qua một mạng lưới các nhân tố khác nhau có năng lực tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Mục tiêu cụ thể của dự án

Sau 12 tháng thực hiện dự án tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, dự án sẽ đạt được các mục tiêu như sau

Mục tiêu 1: 20 tổ chức tổ chức xã hội dân sự, truyền thông, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (sau đây gọi tắt là tổ chức xã hội dân sự) được nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ pháp lý cho trẻ em và thanh thiếu niên nam nữ có nguy cơ.

Mục tiêu 2: Các quyền cơ bản của trẻ em và thanh niên nam nữ có nguy cơ, nhất là quyền được tiếp cận giáo dục được các bên liên quan (chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội dân sự) quan tâm giải quyết.

Mục tiêu 3: 160 trẻ em và thanh thiếu niên được tăng cường hiểu biết về quyền trẻ em, luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em thông qua các khóa tập huấn.

Địa bàn hoạt động: thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Đối tượng hưởng lợi cuối cùng: Trẻ em, thanh thiếu niên nam nữ có nguy cơ[1] từ 6 đến 18 tuổi

Các hoạt động chính:

  • Để đạt được mục tiêu 1 cần có các hoạt động: 1. Xác định nhu cầu đào tạo của những người tham gia; 2. Tuyển chọn những giảng viên phù hợp, có năng lực; 3. Xây dựng giáo trình giảng dạy; 4. Tổ chức các khóa đào tạo.
  • Để đạt được mục tiêu 2 cần có các hoạt động: 1. Tổ chức hội thảo về quyền trẻ em; 2. Tổ chức hội trại “Trẻ em và nhu cầu giáo dục cơ bản”; 3. Sản xuất và phân phối tờ rơi về quyền trẻ em; 4. Xây dựng và vận hành website
  • Để đạt được mục tiêu 3 cần có các hoạt động: 1. Tổ chức tập huấn quyền trẻ em cho trẻ em; 2. Xây dựng và phân phối cẩm nang nhằm cung cấp thông tin về các dịch vụ xã hội và dịch vụ pháp lý liên quan đến trẻ em.

Các kết quả/ đầu ra

Ngắn hạn:

 -   70 cán bộ từ 20 tổ chức xã hội dân sự tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Bến Tre tham gia 3 khóa tập huấn về quyền trẻ em, luật Bảo vệ Chăm sóc và Giáo dục Trẻ em.

 -   01 hội thảo về quyền trẻ em được tổ chức với sự tham gia của trẻ em, thanh thiếu niên, cha mẹ trẻ chính quyền, các tổ chức xã hội dân sự.

      -   01 hội trại về quyền trẻ em được tổ chức

 -   160 trẻ em/thanh thiếu niên được tập huấn về quyền trẻ em và luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em

      -   10.000 tờ rơi về quyền trẻ em được sản xuất và phấn phối

 -   1.000 cuốn cẩm nang được sản xuất nhằm hướng dẫn và cung cấp thông tin về các dịch vụ xã hội và dịch vụ pháp lý liên quan đến trẻ em/thanh thiếu niên.

Trung hạn:

-   Năng lực làm việc của nhóm thực hiện dự án và 70 cán bộ từ các bên có liên quan khác được nâng cao trong việc cung cấp các dịch vụ xã hội, dịch vụ pháp lý cho trẻ em, thanh thiếu niên.

-   Quyền cơ bản của trẻ em và thanh thiếu niên có nguy cơ, nhất là quyền được tiếp cận giáo dục và giấy tờ tùy thân được các bên liên quan (chính quyền địa phương, các tổ chức quần chúng, phương tiện thông tin đại chúng, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý) quan tâm hơn.

Dài hạn:

-   Các nhân tố khác nhau (tổ chức xã hội dân sự, truyền thông, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý) tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Bến Tre thành một mạng lưới cộng tác một cách có hệ thống để thúc đẩy việc thực thi quyền trẻ em. 

-   Dự án góp phần nâng cao năng lực của các tổ chức ngoài nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Bến Tre trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho trẻ em, thanh thiếu niên

-   Dự án hướng đến việc góp phần nâng cao năng lực tư pháp và pháp lý cho chính trẻ em, thanh thiếu niên tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Bến Tre.

     -  Trẻ em, thanh thiếu niên nam nữ lang thang đường phố, nghèo, di cư, lao động sớm, bỏ học hoặc có nguy cơ bỏ học

 

Ngày bắt đầu : 2012-10-01
Ngày kết thúc : 2013-09-30

Dự án 12 tháng

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN THÚC ĐẨY THỰC THI QUYỀN TRẺ EM/THANH THIẾU NIÊN TẠI TP.HCM VÀ TP.BẾN TRE

BÁO CÁO  NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN THÚC ĐẨY THỰC THI QUYỀN TRẺ EM/THANH THIẾU NIÊN  TẠI TP.HCM VÀ TP.BẾN TRE
Dự án thúc đẩy thực thi quyền trẻ em tại TP.HCM và TP.Bến Tre do quỹ Jiff tài trợ được triển khai 12 tháng. Đây là kết quả đánh giá các hoạt động của dự…

Thảo luận về Quyền trẻ em

Thảo luận về Quyền trẻ em
Ngày: 01/10/2013 00:00
Thảo luận về Quyền trẻ em Chiều ngày 9/7/2012, tại hội trường khách sạn Tân Hải Long 14-16 Lê Lai , P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM đã diễn ra buổi thảo luận nhằm đóng góp ý…

Hơn 100 trẻ em/thanh thiếu niên có hòan cảnh khó khăn tham dự hội trại tại Đại Nam, Bình Dương

Hơn 100 trẻ em/thanh thiếu niên có hòan cảnh khó khăn tham dự hội trại tại Đại Nam, Bình Dương
Ngày: 24/08/2013 00:00
Trong 2 ngày 24 - 25/08/2013 vừa qua, dự án “Thúc đẩy thực thi quyền của trẻ em và thanh thiếu niên” trực thuộc trung tâm Giáo dục Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng…

Tin tập huấn

Tin tập huấn
Ngày: 15/06/2013 08:00
Trong tháng 06/2013, dự án “Thúc đẩy Thực thi quyền của trẻ em và thanh thiếu niên” đã tiếp tục triển khai 2 hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án. Tòan bộ trẻ em…

Hội thảo "trẻ em và Nhu cầu Giáo dục"

Hội thảo
Ngày: 21/05/2013 00:00
Hội thảo “Trẻ em và nhu cầu giáo dục” được tổ chức ngày 21/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm chia sẻ những khó khăn, thách thức cũng như các kinh nghiệm trong việc…