Skip to content

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN THÚC ĐẨY THỰC THI QUYỀN TRẺ EM/THANH THIẾU NIÊN TẠI TP.HCM VÀ TP.BẾN TRE

Dự án thúc đẩy thực thi quyền trẻ em tại TP.HCM và TP.Bến Tre do quỹ Jiff tài trợ được triển khai 12 tháng. Đây là kết quả đánh giá các hoạt động của dự án do 70 cán bộ của 20 tổ chức tham gia mạng lưới dự án phản hồi.

Đường line xem báo cáo chi tiết