Skip to content
Học bổng giáo dục cho tương lai

Học bổng giáo dục cho tương lai

Trong những năm qua Việt Nam đã có nhiều cố gắng trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, tỉ lệ trẻ em nhập học ở các cấp học ngày càng cao. Tuy nhiên, xét…