Skip to content

Khóa tập huấn Truyền thông thay đổi hành vi tại Cao Lãnh, Đồng Tháp

Ngày: 11/05/2016 08:00

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN
KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI
(Thời gian: 3 ngày)


I.   MỤC TIÊU TẬP HUẤN
Sau 3 ngày tham gia lớp tập huấn, tham dự viên có khả năng:
•    Mô tả được các khái niệm liên quan đến: Truyền thông, hành vi và truyền thông thay đổi hành vi, các bước của quá trình thay đổi hành vi, các yếu tổ ảnh hưởng đến quá trình thay đổi hành vi của trẻ em/thanh thiếu niên
•    Xây dựng được những thông điệp truyền thông hiệu quả
•    Thực hành được những phương pháp truyền thông hiệu quả với cá nhân và nhóm trẻ em/thanh thiếu niên
•    Tự tin trình bày trước đám đông
•    Lập ra một kế hoạch hành động cụ thể để truyền thông cho trẻ em/thanh thiếu niên

II.   CHƯƠNG TRÌNH
 
Ngày 1        

8.00 – 9.00    

Khai mạc
Chia nhóm, làm quen
Giới thiệu chương trình và mục tiêu khóa học
Test trước khóa tập huấn    
Học viên tự giới thiệu

9:00 – 9:30  

Hiểu về các loại trẻ em/thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn   

9.30 – 10.00    

Một số khái niệm cơ bản:
-    Truyền thông là gì
-    Truyền thông thay đổi hành vi    

10.00 – 10.15    Giải lao    

10:15 – 11:30   

-    Hành vi, các bước thay đổi hành vi
-    Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của mỗi cá nhân   

11.30 – 13.30    

Nghỉ trưa    

13.30 - 15.00    

Phân tích tình hình và đối tượng truyền thông:  
Bài tập nhóm:

Xác định và mô tả đặc điểm của các nhóm đối tượng truyền thông    
 
15.00 – 15.15    

Giải lao    

15.15 – 16.15  

 Xây dựng thông điệp truyền thông:
-    Thành phần của một thông điệp truyền thông
-    Nguyên tắc của thông điệp truyền thông hiệu quả    

16.15 – 16.30    Lượng giá ngày 1    Nhóm trực nhật

Ngày 2        

8.00 – 8.30    

Ôn tập ngày hôm trước   

8.30 – 10.00    

Các phương pháp truyền thông và cách tiếp cận
-    Truyền thông trực tiếp
-    Truyền thông gián tiếp
Bài tập nhóm: lựa chọn phương pháp truyền thông     

10.00 – 10.15    

Giải lao    

10.15 – 11.30    

Phương tiện và tài liệu truyền thông
-    Giới thiệu một số loại tài liệu truyền thông phổ biến
-    Quy trình phát triển tài liệu truyền thông    

11.30 – 13.30  

Nghỉ trưa    

13.30 – 15.00    

Truyền thông thay đổi hành vi
-    Lập kế hoạch truyền thông thay đổi hành vi
-    Tiến hành truyền thông    

15.00 – 15.15    

Giải lao    

15.15 – 16.15    

-    Đóng góp ý kiến rút kinh nghiệm
-    Tập huấn viên chia sẻ    Thảo luận nhóm

16.15 – 16.30    

Lượng giá ngày 2   

Ngày 3        

8.00 – 8.30    

Ôn tập ngày hôm trước   

8.30 – 10.00    

Kỹ năng trình bày
-    Sáu bước chuẩn bị cho bài trình bày hiệu quả
-    Những điều cần kiểm tra trước khi trình bày    

10.00 – 10.15    

Giải lao    

10.15 – 11.30    

Kỹ năng trình bày
-    Cá nhân và nhóm chuẩn bị thực hành bài trình bày    

11.30 – 13.30    

Nghỉ trưa    

13.30 – 15.00    

-     Cá nhân trình bày nội dung
-    Nhóm trình bày nội dung   

15.00 – 15.15    

Giải lao    

15.15 – 16.15    

-    Các nhóm đóng góp ý kiến
-    Tập huấn viên đóng góp ý kiến   

16.15 – 16.30    

Lượng giá, bế mạc