Skip to content

Kỹ năng lập kế hoạch hoạt động cho cán bộ tại Bến Tre

Ngày: 01/03/2017 08:00

Thời gian Nội dung Phương Pháp
Ngày 1

Kỹ năng làm việc nhóm:
- Khái niệm về nhóm
- Quá trình hình thành và phát triển nhóm
- Lợi ích và khó khăn khi làm việc nhóm
- Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình làm việc nhóm
- Giải quyết mâu thuẫn khi làm việc nhóm

Lòng nghép giới trong lập kế hoạch:
- Giới và giới tính
- Giới và bình đẳng giới
- Giới và lòng ghép giới

Thảo luận nhóm

Sắm vai

Bài tập

 

Ngày 2

Kỹ năng chọn lọc thông tin để xây dựng kế hoạch:
- Phân loại kế hoạch
- Kế hoạch chiến lược
- Kế hoạch hoạt động

- Kế hoạch theo dõi, giám sát và đánh giá
- Thực hành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương

Hỏi đáp

Trình bày

Thảo luận nhóm

Thực hành

 

Ngày 3

Kỹ năng theo dõi, giám sát và đánh giá công việc:
- Khái niệm về theo dõi, giám sát và đánh giá công việc
- Công cụ để giám sát và đánh giá công việc: mục tiêu, kết quả, chỉ số
- Kỹ năng theo dõi, giám sát, đánh giá

Kỹ năng viết báo cáo đánh giá:
- Báo cáo là gì
- Cách thu thập thông tin để viết báo cáo đánh giá công việc
- Cấu trúc của một bản báo cáo
- Thực hành viết báo cáo

Trình bày

Thảo luận nhóm

Thực hành