Skip to content

Ngày: 25/02/2017 08:00

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN KỸ NĂNG QUẢN LÝ TRƯỜNG HỢP TẠI HẢI LĂNG, QUẢNG TRỊ
 

Ngày 1: 8:00 – 16:30   

-  Khai mạc, giới thiệu mục tiêu, nội dung
-  Chia nhóm, xây dựng nội qui, kiểm tra trước tập huấn
Phần I: Các giai đoạn phát triển theo lứa tuổi của trẻ em
- Hiểu biết về trẻ em
- Các giai đoạn phát triển tâm sinh lý của trẻ em
Phần II: Công tác xã hội với trẻ em
- Công tác xã hội căn bản
- Công tác xã hội với trẻ em
- Nguyên tắc đạo đức của cán bộ làm CTXH với trẻ em  

Ngày 2: 8:00 – 16:30    

Phần III: Tổng quát về quản lý trường hợp
-  Quản lý trường hợp (QLTH) là gì?
-  Mục đích cùa QLTH
-  Công việc, vai trò của người QLTH
-  Kiến thức và phẩm chất của người QLTH
-  Kỹ năng của người QLTH
+ Kỹ năng giao tiếp
+ Kỹ năng lắng nghe
+ Kỹ năng quan sát
+ Kỹ năng đặt câu hỏi    

Ngày 3: 8:00 – 16:30    

Phần IV: Tiến trình QLTH
-  Một số hướng dẫn cho việc QLTH
-  Xây dựng mối tương quan và đánh giá nhu cầu
-  Lập kế hoạch hỗ trợ trẻ em
-  Thực hiện kế hoạch
-  Theo dõi, giám sát và đánh giá
Phần V: Kỹ năng tập huấn lại (ToT)
- Tập huấn là gì?
- Tập huấn theo vòng tròn trải nghiệm
- Một số kỹ năng trong tập huấn
- Lượng giá, kiểm tra sau tập huấn, bế mạc