Skip to content

Tập huấn ToT cho đội ngũ Sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh - Mizuiku 2017

Ngày: 08/07/2017 08:00

CHƯƠNG TRÌNH
Khóa huấn luyện TOT cho Sinh viên tình nguyện tham gia dự án
“Mizuiku – Em yêu nước sạch” năm 2017


    
I.    Mục đích tổ chức khóa huấn luyện TOT cho sinh viên
-    Tập huấn cho sinh viên tình nguyện tham gia dự án biết và nắm rõ được mục đích và nội dụng thực hiện của dự án.
-    Giúp sinh viên tình nguyện củng cố các kiến thức về tài nguyên nước, hiện trạng, cách tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên nước.
-    Đồng thời giúp sinh viên tình nguyện được nâng cao năng lực trong công tác giảng dạy trẻ em về tiết kiệm, bảo vệ môi trường và nguồn nước.

II.    Nội dung khóa huấn luyện TOT cho sinh viên tình nguyện
1.    Thời gian dự kiến:  8h30 – 16h30 thứ bảy ngày 08/07/2017
                                   8h30 – 16h30 chủ nhật ngày 09/07/2017
2.    Địa điểm dự kiến: TP.HCM
3.    Tham dự viên: Sinh viên tình nguyện và cán bộ tham gia dự án Mizuiku – Em yêu nước sạch
4.    Nội dung chính:     

08/07/2017    

Sáng    

Giới thiệu dự án MIZUIKU - Em yêu nước sạch
Chủ đề 1: Nước bị làm sao thế
-    Vai trò của nước
-    Vòng tuần hoàn nước.
-    Thực trạng nguồn nước hiện nay
-    Những nguyên nhân chính dẫn đến thực trạnh trên.
-    Tác động của các vấn đề về nước   

Chiều    

Chủ đề 2: Chúng ta có thể làm gì
-    Tôi là nước
-    Hướng dẫn rửa tay đúng cách và tiết kiệm nước
-    Tôi yêu nước sạch  

 
09/07/2017    

Sáng    

Chủ đề 2 (tt): Chúng ta có thể làm gì
-    Chia sẻ kinh nghiệm tiết kiệm và bảo vệ nước sạch
-    Thí nghiệm lọc nước
-    Bài tập về nhà nhật ký nước
Thực hành:
-    Giới thiệu phương pháp giáo dục chủ động khi dạy cho học sinh
-    Các nhóm làm việc chung để chuẩn bị bài thực hành    

Chiều   
-    Các nhóm thực hành