Skip to content

Ngày: 24/01/2014 08:00

  1. Trực tiếp tham gia vào các hoạt động Dự án Xã hội
  2. Khám phá bản thân một cách chủ động
  3. Biết nuôi dưỡng ước mơ
  4. Vận dụng kiến thức học ở trường
  5. Làm việc tập thể và xây dựng tinh thần đồng đội
  6. Các thể loại trò chơi mang tính giáo dục